בעלי צימרים, שימו לב! העמידה בכללי התו הסגול הינה באחריותכם!

ברוכים הבאים לתו הסגול
להפעלת צימרים

לוגו

בהמשך לאסטרטגיית היציאה לתעשיית התיירות שנכתבה על ידי משרד התיירות ונשלחה למשרד
הבריאות ולמל"ל ביום 14.4.2020 , ולאור האישור העקרוני לפתיחת צימרים שניתן בישיבת
הממשלה מיום שני, 27 באפריל 2020 , להלן הצעת משרד התיירות להנחיות להפעלה בטוחה של
צימרים על רקע מגיפת הקורונה.

צימרים יהיו רשאים לחזור לפעילות בהתקיים התנאים הבאים:

הגדרות

צימר - מתקן אירוח שיש בו עד 10 יחידות אירוח המיועד לספק לציבור בתשלום שירותי לינה ואירוח ארעיים ומתחלפים למטרות פנאי ונופש לפרקי זמן קצובים שאינם עולים על 30 יום ושמתקיימים בו כל אלה:

1

קיימות בו יחידות צמודות קרקע בנות קומה אחת (אפשר שיכללו גלריה פנימית בתוך חלל
היחידה), והן בלבד תשמשנה לאירוח על פי הנחיות אלה. שימוש ביחידות בקומה שניה
יתאפשר רק במקרים בהם קיימת כניסה ייעודית ונפרדת לכל אחת מיחידות האירוח שאינן
צמודות קרקע.

2

פתחי הכניסה ליחידות האירוח במתקן יהיו מופרדים זה מזה במרחק של לפחות

3

חידות האירוח יכללו חדר שינה אחד או יותר, שירותים, חדר רחצה ומטבחון ויוכלו לתפקד
באופן אוטונומי, ללא תלות בשטחי ציבור נוספים.

4

הכניסה ליחידות האירוח היא ישירה מהחוץ ואינה דרך מסדרון מקורה הסגור מכל צדדיו או
דרך אולם לובי ראשי.

הכנת המתקן לחזרה לפעילות

ניקיון המתקן לפני תחילת הפעילות: יש לנקות את יחידת האירוח
והשטחים הציבוריים בשני שלבים:

שלב א׳

יש לנקות בכל יחידות האירוח והשטחים הציבוריים בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בדגש על
מקומות בהם יש מגע תדיר של אורחים כגון: מפסקי חשמל, ידיות של דלתות וכיוצא באלה.

שלב ב׳

חיטוי מיוחד ונוסף של המשטחים, הארונות וחפצים אחרים בכל יחידות אירוח והשטחים הציבוריים,
עם אקונומיקה או חומר ניקוי אחר שיש בו לפחות 70% אלכוהול.
תינתן עדיפות לשימוש באקונומיקה. ככל שלא ניתן יהיה לעשות שימוש באקונומיקה מסיבה כלשהיא, יעשה שימוש בחומר
חיטוי שיש בו לפחות 70% אלכוהול.

לוגו

לאחר גמר הניקיון
יחידות האירוח והשטחים
הציבוריים יאווררו.

הצבת חומרי חיטוי ושילוט

1.

יוצבו מגבוני חיטוי ואלכוהול ג'ל בכניסה הראשית למתקן
האירוח, בדלפק הקבלה, בכניסה לכל יחידות אירוח
ובמקומות מרכזים נוספים במתקן האירוח.

2.

שילוט ברור יפנה את האורחים לנקודות אלו.

הצבת מחיצות פרספקס

אם ישנו דלפק קבלה, יוצבו מחיצות עליו ובכל נקודה אחרת בה מתקיים מפגש קבוע בין צוות העובדים לבין האורחים. המחיצות שיוצבו יהיו בהתאם להגדרות ולהנחיות משרד הבריאות, כך שיימנעו מגע ישיר בין צוות העובדים לבין האורחים.

צוות העובדים הקבוע

בדיקה יומית והצהרת בריאות:

לוגו

חום גופם של כל צוות העובדים יימדד מידי יום לפני תחילת העבודה.

לוגו

כל עובד יחתום על הצהרת בריאות מידי יום.
מנהל המתקן או המנהל התורן יהיה עד לחתימת
הצהרת הבריאות ויחתום לצד העובד.

התנהלות בזמן העבודה:

1. צוות העובדים יעטה מסכות מתאימות במשך כל זמן
העבודה. במידה שהעובד עוטה מסכה כירורגית הוא יחליף
אותה מידי ארבע שעות במסכה חדשה.

2. מידי ארבע שעות יחליפו העובדים את הכפפות בכפפות חדשות.

3. צוות העובדים יצמצם עד כמה שניתן את זמן המגע פנים אל פנים עם האורחים, וישמור במידת
האפשר על מרחק של שני מטרים לפחות בינם לבין עצמם ובינם לבין האורחים.

4. צוות העובדים ימנע עד כמה שניתן ממגע בין אנשי הצוות, כך למשל לא יתקיימו ארוחות משותפות
או ישיבות צוות. יש להקפיד במידת האפשר על מרחק של שני מטרים לפחות ושמירה ככל הניתן על
כללי הריחוק החברתי האחרים. במידה שמתקיימת עבודה במשמרות של צוות העובדים יש לשמור
על ציוות קבוע של העובדים באותן המשמרות.

כניסת ספקים חיצונים למתקן האירוח

יש להימנע עד כמה שניתן מכניסת ספקים חיצונים למתקן האירוח. במידה שנדרש להזמין ספק
חיצוני, יש להתייחס אליו כאילו היה חבר בצוות מתקן האירוח ולפעול על פי כל הכללים המפורטים
בסעיף 2 החלים על צוות העובדים הקבוע במתקן האירוח.

מתקני מים

תיאסר הפעלת מתקני מים המצויים במתחם הציבורי, ובכלל
זה בריכות, מתקני ספא, ג'קוזי, קולרים פינות קפה וכל מתקן
מים אחר.

לוגו

מתקני פעילות ציבוריים

תיאסר הפעלת כל מתקן פעילות ציבורי, ובכלל זה מועדון
ילדים, מתקני משחקים, מועדון הופעות וכו'.

קבלת הזמנות ותשלום

1.

בכל יחידת אירוח תותר לינה של משפחות גרעיניות בלבד או אנשים שלנו ביחד לפחות
לפני ההגעה למתקן האירוח.

2.

קבלת הזמנות ותשלום בגין האירוח ייעשו באופן דיגיטלי או טלפוני.

3.

תינתן עדיפות לשליחת החשבונית באמצעות דואר אלקטרוני.

קבלת אורחים במתקן האירוח והתנהלות
במשך זמן השהייה

1.

כל האורחים ידרשו למלא ולחתום על הצהרת בריאות בזמן הקליטה במתקן האירוח ומידי יום
במשך זמן השהייה.

2.

במידה שקבלת האורחים תבוצע בדלפק קבלה או בלובי המתקן, יעשה ניסיון לצמצם את מספר
הנוכחים באולם הכניסה. בכל מקרה לא תותר כניסה של יותר משלוש משפחות גרעיניות לדלפק
הקבלה או ללובי המתקן בעת ובעונה אחת, ובתנאי שניתן לשמור על כללי הריחוק החברתי

ניהול יומנים

יח' האירוח תנהל ארבעה סוגים שונים של יומנים:

יומן אורחים: ביומן יהיה פירוט של שמות האורחים השוהים במתקן האירוח מידי יום, כתובת האורחים ומס' טלפון נייד של כל האורחים. ביומן האורחים ירשמו גם אורחים שעזבו את מתקן האירוח במשך היום ולא נשארו ללון בו.

יומן עובדים: ביומן יהיה פירוט של שם העובד, תאריך, חום גופו, שעת תחילת העבודה ושעת סיום העבודה.

יומן ניקיון: ביומן יהיה פירוט לגבי הניקיון שנערך ביחידות האירוח ובשטחים הציבוריים:
1.  יחידות אירוח - יפורט מספר יחידת האירוח, תאריך הניקיון, שעה ושם העובד שניקה את היחידה.
2.  השטחים הציבוריים - הגדרת האזור בו בוצע הניקיון, תאריך הניקיון, שעה ושם העובד שביצע את הניקיון.

יומן ספקים: ביומן יהיה הפירוט הבא: שם הספק, מטרת ביקורו במתקן, שם החברה אותה הוא מייצג ופרטי הקשר שלה, מספר טלפון של העובד שביקר במתקן האירוח, אזורי הנוכחות במתקן, תאריך ושעה.

הגשת מזון

1

הפעלת בתי אוכל במתקן האירוח והגשת ארוחות, תתבצענה בהתאם להנחיות הקבועות
בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"פ - 2020 ) או כל תקנה
אחרת שתבוא במקומה או בנוסף אליה. מכל מקום מובהר כי בשלב זה, לא תותר ישיבה בבית
האוכל במתקן האירוח, אלא ניתן יהיה לאסוף את האוכל מבית האוכל או שהאוכל יובא
ישירות לחדרים.

2

ככל שמוצב מתקן צליה (מנגל) בצמוד לחדר, יותר השימוש בו לאורחים הלנים באותו חדר
בלבד.

3

יעשה שימוש בכלים חד פעמים שיזרקו בגמר השימוש או בכלים הרב פעמיים הנמצאים
בתוך החדר בלבד.

4

שאריות המזון והכלים החד פעמיים יאספו בשקיות אשפה וירוכזו במתקן פינוי האשפה
המרכזי של מתקן האירוח. יש להקפיד על קשירת השקיות ומניעת פיזור האשפה.

טיפול בחדרים לאחר עזיבת אורחים
ולפני כניסת אורחים חדשים

פינוי חפצים מהחדר:

לוגו

ציוד חד פעמי ייאסף וייזרק
לשקית אשפה שתקשר בגמר
הטיפול ותיאסף במתקן פינוי
האשפה המרכזי.

לוגו

טיפול במצעים וכלי המיטה יבוצע ע"י
הכנסתם לשקית מיוחדת, נפרדת, אטומה
ומסומנת, והבאתם לכביסה חמה בטמפ' של
מעל 70 מעלות צלסיוס עם סבון כביסה.

לוגו

כלי אוכל ביחידות האירוח
ייאספו וישטפו במדיח כלים
בטמפרטורה של 70 מעלות
צלזיוס לפחות.

ניקיון יחידת האירוח:
עובד המנקה את החדר יחליף כפפות בכניסה לכל יחידת אירוח לצורך ניקיונה. הניקיון יבוצע בשני
שלבים, כפי שמפורט בסעיף המפרט על ניקיון היחידה לחזרה לפעילות לעיל.
לאחר גמר הניקיון יחידת האירוח תאוורר ולא תותר אליה כניסה למשך 3 שעות לפחות.

ניקיון השטחים הציבוריים:

1. ניקיון: יש לנקות את השטחים הציבוריים בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הצהרים ובשעות הערב המוקדמות.

2. פחי האשפה בשטחים הציבוריים יפונו בתדירות גבוהה.

3. לא יוגש כיבוד (סוכריות, פירות, עוגיות וכו'), שתיה חמה או קרה בשטחים הציבוריים.

טיפול ביחידת אירוח בה שהו אורחים
החייבים בבידוד

יחידת אירוח בה שהו אורחים החייבים בבידוד תטופל על פי הפירוט
בסעיף המפרט על ניקיון היחידה לחזרה לפעילות שלעיל. בסיום הניקיון,
החדר יאוורר למשך 12 שעות לפני שיותר בו שימוש חוזר.

לוגו

טיפול ביחידת אירוח בה שהו אורחים
שאומתו כחולים בקורונה

יחידת אירוח בה שהו אורחים שאומתו כחולים בקורונה תעבור
חיטוי מיוחד ע"י חברה חיצונית ע"י ריסוס וערפול ותיסגר ל 10- ימים

לוגו
לוגו

מובהר, כי ככל
שיתעדכנו הנחיות ע״י
משרד הבריאות- נעדכן
את ההנחיות בהתאם.

הנחיות אלו אינן פוטרות את בעלי ומנהלי מתקן האירוח
ממילוי כל הנחיה ותקנה אחרת בה הוא מחויב בזמן שיגרה.

לוגו

מובהר, כי ככל
שיתעדכנו הנחיות ע״י
משרד הבריאות- נעדכן
את ההנחיות בהתאם.

לנוחותכם קבצי כרזות ומדבקות
התו הסגול להורדה והדפסה

*רק מי שעומדים בכל כללי התו הסגול מורשים להציג, להדפיס או להשתמש בקבצים אלה

לוגו